Obchodné podmienky

Kupujúci :

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Wita spol. s r.o.  s IČO 45635692, IČ DPH SK2023067849, sídlom Vilová 6, 85101 Bratislava ,  a uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovarov na internetových stránkach (www.zdravepotraviny-eshop.sk) elektronického obchodu predávajúceho.
 
 
Tovar: 
 
Tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach (www.zdravepotraviny-eshop.sk.sk) obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
 
Základné ustanovenia
 
Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e mailovým objednaním ‐ súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach (www.zdravepotraviny-eshop.sk.sk) obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).
 
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho. 
 
 
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 
Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní ‐ objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Kupujúci doručí objednávky max. do 30dní od prijatia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.zdravepotraviny-eshop.sk.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. V kúpnej cene podľa bodu Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného sadzobníka.
 
Doprava a platba:
 
Platobné podmienky:  hotovosť, platba kartou prostredníctvom platobného terminálu, bankovým prevodom vopred na účet, online platba kartou, platba na faktúru so splatnosťou (iba vopred dohodnutý odberatelia).
 
Doprava: osobný odber, rozvoz tovaru,  balíková kuriérska preprava, paletová preprava
 
 
Základné práva a povinnosti kupujúceho: 
 
  • je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a riadne zaň zaplatiť
  • je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, prípadne oznámiť pri prevzatí pin kód objednávky, prípadne oznámiť svoje meno a priezvisko pri prevzatí. 
  • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami - uvedenom pri objednávaní tovaru

Odstúpenie od zmluvy: 

Od zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť do 14 dní od prijatia objednávky. V prípade zakúpenia rýchlo kaziaceho sa tovaru, je možné odstúpiť od zmluvy bezodkladne najneskôr po prijatí objednávky. Ak už bola objednávka expedovaná, všetky náklady na dopravu hradí kupujúci. Platí,  iba ak nie je zahájení proces reklamácie. 

Odstúpenie od zmluvy je potrebné adresovať výlučne e-mailovou komunikáciou na info@wita.sk

Finančné prostriedky budú vrátené po doručení neporušeného tovaru. Tovar je potrebné odoslať späť na našu adresu Wita spol. s r.o. Kopčianská 90/B , 85101 Bratislava a to najneskôr do 14 dní.  Vrátenie finančných prostriedkov v závislosti od možnosti a po dohode, max. však do 14dní. Štandardne vraciame finančné prostriedky hotovosťou, bankovým prevodom, prípadne refundáciou späť na kartu. 

Ochrana súkromia

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu)

 

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou prepravných spoločností.

 

Záverečné ustanovenia 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.zdravepotraviny-eshop.sk.sk obchodu predávajúceho.

 

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú platné príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky, zákona o obchode a o zmene a doplnení zákona  o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
V Bratislave dňa 10.11.2011
 
 

Reklamačný poriadok

Na celý sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov, ak nie je na tovare uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Potraviny s krátkou zárukou (mäso, ovocie a zelenina...) je potrebné reklamovať v deň prevzatia. Trvanlivé potraviny je možné reklamovať max. do 7 dní od prevzatia. V opačnom prípade bude reklamácia zamietnutá. 

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zdravepotraviny-eshop.sk.sk, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.